Miresevjen në Netedy.com - Vendodhja e te gjithe forumisteve shqiptar

Nëse ju shfaqet ky mesazh do të thotë se ju nuk jeni regjistruar akoma. Anëtarët e rregjistruar kanë privilegjin të marrin pjesë në tema të ndryshme si dhe të komunikojnë me anëtarët e tjerë. Bëhu pjesë e forumit Netedy.com!

Cfare jane Fitrat e zekati ?? a i keni dhene VItrat per sivjet ???

Vinj0l

Im the architet off my own destruction
ANETAR ✓
Regjistruar më
Feb 19, 2020
Mesazhe
901
Pëlqime
936
Pikë
93
Location
Fier
Pyetje: A mund të na i shpjegoni çështjet kryesore që duhen ditur në lidhje me Zekatin e Fitrit?

Përgjigja:

1. Domethënia e Zekatit të Fitrit:

“Zekat” do të thotë pastrim, ndërsa “fitri” presupozon ngrënien dhe përfundimin e agjërimit, por nga derivatet e “fitrit” janë edhe kuptimet “fizik, trup dhe karakter”.

Pra Zekati i Fitrit është një lëmoshë e detyruar që nxirret me përfundimin e Ramazanit dhe që shërben si pastrim i agjërimit përmes pastrimit të punës dhe karakterit të agjëruesit.

2. Dispozita e dhënies së Zekatit të Fitrit:

Dhënia e Zekatit të Fitrit është farz (detyrim) dhe argumenti për këtë vjen në hadithin e Ibën Umerit (Allahu qoftë i kënaqur me të!) ku ai thotë: "I Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të!) e bëri obligim Zekatin e Fitrit." [Bukhariu dhe Muslimi, shtesa nga Muslimi]

3. Kush obligohet ta nxjerr Zekatin e Fitrit:

Zekati i Fitrit është detyrim për kryefamiljarin musliman i cili në mbrëmjen e festës së Bajramit (në kohën e perëndimit të diellit të ditës së fundit të Ramazanit, që konsiderohet koha e obligimit të këtij Zekati), posedon tepër nevojave ditore të ditë-natës së ditës së festës, sasinë ushqimore prej 1 sa’a (rreth 3 kg ushqim bazë) ose vlerën e kësaj në lekë, për vete dhe për secilin prej familjarëve të tij që ka në ngarkim.

Zekatin e Fitrit e nxjerrë kryefamiljari për të gjithë anëtarët musliman të familjes së tij, për të voglin dhe të madhin, mashkullin dhe femrën, të lirin dhe robin.

Argument për këtë është hadithi i Abdullah Ibn Umerit (Allahu qoftë i kënaqur me të!) i cili thotë: "I Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të!) ka bërë obligim që Zekati i Fitrit të nxirret një sa'a (rreth 3 kg) hurma, ose një sa'a elb, për çdo person musliman që është rob apo i lirë, mashkull apo femër, i madh apo i vogël." [Bukhariu dhe Muslimi]

Për foshnjën në bark nuk është obligim të nxirret Zekati i Fitrit, porse e tillë gjë është e pëlqyeshme, bazuar në veprimin e Uthmanit (Allahu qoftë i kënaqur me të!) që e nxirrte zekatin për fëmijën në bark.

4. Kujt i jepet Zekati i Fitrit dhe cila është urtësia e dhënies së tij:

Zekati i Fitrit u jepet muslimanëve të varfër dhe argument për këtë është hadithi i Ibën Abasit (Allahu qoftë i kënaqur me të!): "I Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të!) e bëri obligim Zekatin e Fitrit si pastrim për agjëruesin nga fjalët e kota dhe të turpshme, si dhe me qëllim që të ushqehen të varfërit..." [Ebu Daudi dhe Ibn Maxhe, hadith sahih-i saktë]

Nga transmetimi i sipërpërmendur përfitojmë se urtësia e dhënies së Zekatit të Fitrit ka të bëjë me pastrimin e karakterit dhe veprës së agjëruesit dhe me ndihmesën, mëshirimin, dëlirjen dhe gëzimin e të varfërve...

- Por cili është kufiri i varfërisë sipas gjykimit të Sheriatit (Ligjit Islam).

Dijetarët muslimanë kanë thënë se i varfër konsiderohet ai person i cili me të ardhurat që siguron përgjatë vitit, nuk arrin t’i përmbushë nevojat e tij jetike njëvjeçare.

Për shembull, nëse një person gjatë një viti siguron 500 000 lekë të reja të ardhura (ku përfshihen rroga, paratë e depozituara, tregtia, qiratë që ai merr, aksionet etj., duke mos u llogaritur kapitalet që s'janë për shit-blerje), mirëpo nevojat (shpenzimet për vete dhe për personat që i ka në ngarkim) jetike njëvjeçare si: qiradhënia, faturat e energjisë/ngrohjes dhe ujit, ushqimi, veshmbathja, shkollimi i fëmijëve etj., nëse këto kushtojnë më shumë se shuma e të ardhurave vjetore që personi në fjalë merr; ky person konsiderohet i varfër.

Vërejtje:

Bazuar në pikën 3 dhe 4, nënkuptohet që paska muslimanë të cilët nga njëra anë e kanë detyrim të japin Zekatin e Fitrit (nëse e plotësojnë kriterin e cekur në fillimin e pikës 3); dhe nga ana tjetër të njëjtët persona, e meritojnë që t’u jepet Zekati i Fitrit apo ai i Pasurisë (nëse janë brenda kufirit të varfërisë të cekur në pikën 4)...

Edhe pse mendimi më i drejtë është se Zekati i Fitrit i jepet vetëm të varfërve, duhet theksuar fakti se sipas masës dërrmuese të dijetarëve, Zekati i Fitrit lejohet t’i jepet kategorive të personave të cilëve u jepet Zekati i Pasurisë...

Zekati i Fitrit, lejohet t’i jepet të afërmëve të varfër, me kushtin që të afërmit të mos jenë prej atyre që personi e ka për detyrë t’i financojë, sikurse prindi dhe fëmija...

5. Forma dhe sasia e dhënies së Zekatit të Fitrit:

Profeti (Paqja qoftë mbi të!) ka urdhëruar që Zekati i Fitrit të jepet një sa’a (rreth 3 kg) elb, ose një sa’a hurma, ose një sa’a djath, ose një sa’a rrush i thatë, ose një sa’a grurë, kjo bazuar në transmetimin e Ebu Seaid El-Khudriut (Allahu qoftë i kënaqur me të!) i cili lidhur me këtë thotë:

"Ne për Zekatin e Fitrit jepnim një sa’a (rreth 3 kg) ushqim, ose: një sa’a elb, ose një sa’a hurma, qumësht pluhur apo rrush të thatë." [Bukhariu dhe Muslimi]

Fjala "ushqim" është e përgjithshme dhe përfshin të gjitha ushqimet si gruri, orizi apo edhe llojet e tjera të ushqimeve bazë të vendit, me kusht që ushqimi të mos jetë i prishur apo me të meta.

Fjala sa’a nënkupton një enë 3.3 litroshe, ose 4 grushta (dypëllëmbësh) të një burri me shtat mesatar, ndërsa në kilogram 1 sa’a është afërsisht 2.1 - 3 kg, në varësi të rëndesës së sojit të ushqimit (për shembull në rastin e orizit, dijetari i shquar Ibën El-Uthejmini thotë se 1 sa’a është 2.1 kg)...

Një pjesë e dijetarëve të Islamit, si Ebu Hanifja, Umer ibn AbdulAzizi, Hasen El-Basriu etj., kanë lejuar që përveçse në ushqimi, Zekati i Fitrit të jepet edhe në lekë (vlera monetare e ushqimit e konvertuar në lekë), por duhet theksuar se një gjë e tillë vlen vetëm nëse kjo është më e dobishmja për të varfërin...

6. Shpërndarja e Zekatit të Fitrit:

Është e pëlqyeshme që vetë nxjerrësi i Zekatit të Fitrit t’ua japë atë të varfërve të vendit apo zonës së vetë, por mundet që ai Zekatin e Fitrit t’ua jap ta shpërndajnë institucioneve, shoqatave bamirëse apo personave fetarë të besueshëm...

Lejohet që Zekati i Fitrit të një personi t’i jepet një apo disa të varfërve dhe që disa persona t’ia japin atë një të varfri të vetëm...

Kujdes!!!

Është obligim që Zekati i Fitrit të bjerë në duart e të varfërve dhe i varfër quhet vetëm personi që nuk ka të ardhura të mjaftueshme që i plotësojnë nevojat e tij jetike një vjeçare.

7. Koha e nxjerrjes së Zekatit të Fitrit:

Imam Ebu Hanifja dhe Imam Shafiu kanë thënë se është e lejuar që Zekati i Fitrit të nxirret që në fillim të muajit të Ramazanit, teksa disa dijetarë të shkollës juridike të imam Ahmed Ibn Hanbelit lejojnë që Zekati i Fitrit të nxirret pas kalimit të gjysmës së parë të Ramazanit, gjë që vlen sidomos kur ky Zekat u jepet institucioneve dhe shoqatave të cilave u merr kohë shpërndarja e tij.

Gjithsesi, bazuar në traditën e shokëve të Profetit (Paqja qoftë mbi të!), është më mirë që Zekati i Fitrit të nxirret një apo dy ditë para Bajramit; nisur nga vepra e Ibën Umerit (Allahu qoftë i kënaqur me të!), i cili e nxirrte Zekatin e Fitrit një apo dy ditë para Bajramit. [Ebu Daudi, hadith sahih-i saktë]

Afati i fundit i nxjerrjes së Zekatit të Fitrit është para se muslimanët të falin Namazin e Fitër Bajramit dhe nëse muslimani pa asnjë arsye e nxjerr Zekatin e Fitrit pas faljes së namazit të Fitër Bajramit, në këtë rast ai bie në gjynah, por gjithsesi atij i mbetet obligim që ta nxjerrë Zekatin e Fitrit edhe pas kësaj.

Ibën Abasi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) lidhur me këtë thotë:

"...Për kë e nxjerr atë (Zekatin e Fitrit) para namazit (të Fitër Bajramit), ai është zekat i pranuar, ndërsa për kë e nxjerr atë pas namazit (të Fitër Bajramit), ai është një sadaka prej sadakave (nuk ka shpërblimin e Zekatit të Fitrit)." [Ebu Daudi dhe Ibn Maxhe, hadith sahih-i saktë]

Vërejtje:

Edhe pse mendimi më i drejtë është se Zekati i Fitrit duhet nxjerrë para faljes së namazait të Fitër Bajramit, duhet theksuar fakti se sipas masës dërrmuese të dijetarëve, Zekati i Fitrit është i vlefshëm nëse nxirret deri në kohën para perëndimit të diellit të ditës së faljes së namazit të Fitër Bajramit...
 

Chat Shqip, Njohje Online

Behuni pjesë e platformës së njohjeve online! Netedy është platforma e chatit më e madhe shqipfolëse! Aty ku mundesia për tu njohur me Vajza & Djem eshte bërë me e thjeshtë!

Vinj0l

Im the architet off my own destruction
ANETAR ✓
Regjistruar më
Feb 19, 2020
Mesazhe
901
Pëlqime
936
Pikë
93
Location
Fier
Ndersa une neser DO tja jap 1 femije te vogel qe eshte jetim
qe gjithe diten e mbaj aty ku rri vete ne Dyqan...........
Pamvaresisht se 2 a 3 familjevete varfera qe kam
kurre sju ka munfuar ndihma ime kete Muaj te madheruar
 

Vinj0l

Im the architet off my own destruction
ANETAR ✓
Regjistruar më
Feb 19, 2020
Mesazhe
901
Pëlqime
936
Pikë
93
Location
Fier
Ta shpebleft Allahu,po sdi ku me i dhan asht mirē dhe ne xhami 🙂
Patjeter qe Po dhe ajo eshte shpi e zotit e ka pjesen e saj
pasneser pas faljes se bajramit........ dhe atje.........
por kryesisht atje me te holla Mundesht........
 

Sole

💙
PRINCESS
Regjistruar më
Nov 14, 2019
Mesazhe
9,657
Pëlqime
8,103
Pikë
113
Mosha
30
Location
🌊
Edhe un gjithashtu
Zoti ma paste pranuar gjitheve🤗
 

itoni

Anetar i ri
ANETAR ✓
Regjistruar më
Aug 26, 2017
Mesazhe
858
Pëlqime
466
Pikë
63
Patjeter qe Po dhe ajo eshte shpi e zotit e ka pjesen e saj
pasneser pas faljes se bajramit........ dhe atje.........
por kryesisht atje me te holla Mundesht........
Nuk quhet pas faljes bajramit..duhen dhene para faljes.
 

Lori

Designed to be alone
PRINCESS
Regjistruar më
Nov 14, 2019
Mesazhe
1,459
Pëlqime
2,252
Pikë
113
Mosha
28
Nuk thuhet kur i dhuron, nuk eshte mire.
As kur, as kujt, as sa.
 

Juno

OFF
Kontributor
Regjistruar më
Jul 25, 2017
Mesazhe
16,198
Pëlqime
16,209
Pikë
113
Mosha
36
Location
Space
Jeni bere egoiste.
Ajo qe dhurohet nuk tregohet. A thua e beni per reklame.
Pffffff
Une nuk pres 1 muaj ramazan per te bere bamiresi. Njeriu duhet te beje mire ne cdo kohe.
 

itoni

Anetar i ri
ANETAR ✓
Regjistruar më
Aug 26, 2017
Mesazhe
858
Pëlqime
466
Pikë
63
Ska lidhje pasi fitart nuk jan si sadakaja tjera.
Eshte e caktuar deri kur mund ti japesh dhe sa do japesh .
 

CaTaLeYa

Anetar i ri
ANETAR ✓
Regjistruar më
Jan 7, 2020
Mesazhe
747
Pëlqime
816
Pikë
93
Mosha
24
Pse komentoni kur nuk jeni te informuar,apo vec te japim i koment pfff,ne sa japim nuk tregojm,kta e kemi te caktune,dhe nuk treguam as shumen as ku i kemi dhen e info te tjera,tema esht vec a e kemi kry obligimin ncncn
 

itoni

Anetar i ri
ANETAR ✓
Regjistruar më
Aug 26, 2017
Mesazhe
858
Pëlqime
466
Pikë
63
Pse komentoni kur nuk jeni te informuar,apo vec te japim i koment pfff,ne sa japim nuk tregojm,kta e kemi te caktune,dhe nuk treguam as shumen as ku i kemi dhen e info te tjera,tema esht vec a e kemi kry obligimin ncncn
Nese se din sadakaja fitrit esht specifike vetem per muajin e ramazanit. Duhet dhen para faljes se bajramit se nese e jep mbrapa nuk llogaritet sadaka fitri por sadaka normale. Per sa i perket shumes esht e caktuar shuma minimale qe duhet te japesh.
 

Vinj0l

Im the architet off my own destruction
ANETAR ✓
Regjistruar më
Feb 19, 2020
Mesazhe
901
Pëlqime
936
Pikë
93
Location
Fier
Ska lidhje pasi fitart nuk jan si sadakaja tjera.
Eshte e caktuar deri kur mund ti japesh dhe sa do japesh .
Neser para perendimit te diellit...........
 

Alea

You Decide! :):
Staff member
MODERATOR
Regjistruar më
Feb 10, 2019
Mesazhe
7,836
Pëlqime
8,128
Pikë
113
Jeni bere egoiste.
Ajo qe dhurohet nuk tregohet. A thua e beni per reklame.
Pffffff
Une nuk pres 1 muaj ramazan per te bere bamiresi. Njeriu duhet te beje mire ne cdo kohe.
@Juno egoiste ske pse na thua,se nuk permendi kush qe kam dhen lemoshe/sadaka apo perqindjen e zekatit,,thjesht e tham se kemi dhen fitrat dmth qe e ke si obligim per deri sa ke agjeru dhe duhet dhen fitrat:)
Bamirsi jepet sipas qefit kur te duash:)
 

Dejv

😎
PRINCESS
Regjistruar më
Mar 31, 2018
Mesazhe
3,377
Pëlqime
3,050
Pikë
113
Location
Ireland
Ndersa une neser DO tja jap 1 femije te vogel qe eshte jetim
qe gjithe diten e mbaj aty ku rri vete ne Dyqan...........
Pamvaresisht se 2 a 3 familjevete varfera qe kam
kurre sju ka munfuar ndihma ime kete Muaj te madheruar
Vino kur bo bamirsi boje per hir te Allahut dhe so mire me tregu 😊
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Top