Nderto webfaqen tende te pare me Bootstrap!

molecule

Forgotten
ANETAR ✓
Mesazhe
5,202
Location
Bora Bora
Bootstrap eshte framework ne HTML/CSS qe ne pak kohe u kthye ne me e perdorura! Framework dmth strukture pra me bootstrap i keni te gjitha strukturat e nje webfaqeje gati dhe te dizajnuara plus kompatibel per cdo paisje! Kjo eshte arsya qe u mbipopullua perdorimi i tij ne 80% te webfaqeve!

Cfare na duhet?
1: Bootstrap Framework
2: Deshir dhe vullnet per pune
3: Pak kreativitet

Sot do ju tregoj si te ndertoni faqen tuaj te pare me bootstrap. Ne kete rast do perdor CDN (content delivery network) pra do marr platformen online te hostuar ne nje nga serverat e cloudflare!

Code:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <meta name="description" content="Nderto webfaqen tende te pare me Bootstrap! mundesuar nga molecule ne forum.netedy.com">
  <meta name="author" content="molecule - forum.netedy.com">
  <title>Nderto webfaqen tende te pare me Bootstrap!</title>
  <link href="https://v4-alpha.getbootstrap.com/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="https://v4-alpha.getbootstrap.com/examples/starter-template/starter-template.css" rel="stylesheet">
 </head>

 <body>

  <nav class="navbar navbar-toggleable-md navbar-inverse bg-inverse fixed-top">
   <button class="navbar-toggler navbar-toggler-right" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarsExampleDefault" aria-controls="navbarsExampleDefault" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
   </button>
   <a class="navbar-brand" href="#">Navigimi</a>

   <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarsExampleDefault">
    <ul class="navbar-nav mr-auto">
     <li class="nav-item active">
      <a class="nav-link" href="#">Home <span class="sr-only">(current)</span></a>
     </li>
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link</a>
     </li>
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link disabled" href="#">Jasht Funksioni</a>
     </li>
     <li class="nav-item dropdown">
      <a class="nav-link dropdown-toggle" href="http://shembull.com" id="dropdown01" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Dropdown</a>
      <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="dropdown01">
       <a class="dropdown-item" href="#">veprim</a>
       <a class="dropdown-item" href="#">veprim tjeter</a>
       <a class="dropdown-item" href="#">Shto dicka tjeter</a>
      </div>
     </li>
    </ul>
   </div>
  </nav>

  <div class="container">

   <div class="starter-template">
    <h1>Nderto webfaqen tende te pare me Bootstrap!</h1>
    <p class="lead">Ky eshte nje paragraf i thjeshte ne bootstrap</p>
   </div>

  </div>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.1.slim.min.js" integrity="sha384-A7FZj7v+d/sdmMqp/nOQwliLvUsJfDHW+k9Omg/a/EheAdgtzNs3hpfag6Ed950n" crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/tether/1.4.0/js/tether.min.js" integrity="sha384-DztdAPBWPRXSA/3eYEEUWrWCy7G5KFbe8fFjk5JAIxUYHKkDx6Qin1DkWx51bBrb" crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-alpha.6/js/bootstrap.min.js"></script>
 </body>
</html>

REZULTATI:


Faqe te ndertuara me bootstrap:
tvshqip.co // shoqeria.net (te punuara nga une)
 

Alboy

Po te peshtyva ste lepij me..................
ANETAR ✓
Mesazhe
5,316
Html lang it ose al

Pse en :)
 

molecule

Forgotten
ANETAR ✓
Mesazhe
5,202
Location
Bora Bora

Alboy

Po te peshtyva ste lepij me..................
ANETAR ✓
Mesazhe
5,316
per zotin skam me nerva besom
 
Top